Obchodní podmínky

Provozovatel  internetového obchodu
Pavel Jablonský  ev. Č. : 360700-18876-00

Antik Starožitnosti 

Rudé armády 352

51742 Doudleby nad Orlicí
IČ: 10498354
DIČ: 253 - 6105080883

 

Základní ustanovení
Prodávající stanoví v souladu s ustanovením § 273 odst. 1 obchodního zákoníku tyto Všeobecné obchodní podmínky.

 

Kupující je povinen se před učiněním objednávky seznámit s obchodními podmínkami.
Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží mezi firmou Pavel Jablonský Antik Starožitnosti. (v e-shopu: www.antikpj.cz) a jejími obchodními partnery a zákazníky.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Pavel Jablonský Antik Starožitnosti) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. jsou její nedílnou součástí.  
Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. 
Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) ve formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

 

Objednání zboží 
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (výše ceny, náklady na přepravu, množství zboží, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující nebo prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

 

Cena a placení
Nabídkové ceny uvedené na 
www.antikpj.cz  jsou platné v okamžiku objednání. K ceně zboží se připočítává cena dopravy a pojištění zásilek. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet firmy Pavel Jablonský Antik Starožitnosti, uhrazením kupní ceny v hotovosti nebo zaplacením celé kupní ceny externímu dopravci.
Kupní cena musí být uhrazena do 12 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím, pokud není dohodnuto jinak. 
V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Zaplacením úroku z prodlení neztrácí prodávající nárok na náhradu škody vzniklé pozdní úhradou faktury. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

 

Způsoby plateb

 Platba v hotovosti při převzetí zboží 

 Bankovní převodem na číslo účtu 1166111012/3030 Air bank

 Složenkou na číslo 1166111012/3030 Air bank

 Dobírkou při převzetí od dopravce nebo na poště

 
 

Dopravní podmínky 
Veškeré náklady spojené s přepravou předmětu koupě hradí kupující. Cena za přepravu předmětu se určuje dle aktuálního ceníků zvoleného externího přepravce. Přepravu pro naši společnost zajišťuje Česká pošta. Kupující má právo zajistit si přepravu předmětu koupě u svého oblíbeného přepravce. U zboží s váhou nad 30kg, předmětů velkých rozměrů a u zboží velmi křehké povahy preferujeme osobní převzetí, pokud není dohodnuto jinak. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem, kdy byl předmět koupě předán zvolenému externímu přepravci, který zajišťuje přepravu předmětu koupě na místo určené kupujícím.

 

Poštovné
Při osobním odběru neúčtujeme žádné poplatky.
Ceny poštovného se řídí aktuálními ceníky České pošty nebo zvoleného dopravce, v objednávce je cena poštovného vždy orientační.
Ceníky naleznete na těchto webových stránkách:
Česká pošta -  
http://www.cpost.cz/

Speciální požadavky na přepravu je možné individuálně dohohodnout.

 

Dodací lhůty
“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1
Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.
Na dobírku zboží odesíláme do 5 pracovních dnů od odeslání formálního potvrzení objednávky prodávajícím.
V případě platby bankovním převodem nebo složenkou na náš účet odešleme zboží po realizované platbě do 5 pracovních dnů vámi zvoleným druhem přepravy. Při platbě v hotovosti si můžete vyzvednout dané zboží přímo v
prodejně na v Doudlebách nad Orlicí,  po uplynutí 24 hodin od formálního potvrzení objednávky prodávajícím. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce ( kupní smlouvě ).

 

 

 

Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal, nejpozději však do 2 (dvou) dnů od jeho faktického převzetí

 

Ochrana osobních dat
Informace o zákaznících jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující firmě Pavel Jablonský Antik Starožitnosti  souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi.
 Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu firmy Pavel Jablonský Antik Starožitnosti a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují firmy zajišťující  dopravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků poskytnuty v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží. Vždy však pouze v rámci jedné konkrétní dopravy zboží a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů.

 

Popis předmětů 
Popis a odborné určení předmětů v E-shopu  provádějí odborníci firmy Pavel Jablonský Antik Starožitnosti a jsou výsledkem pečlivých šetření, přesto však nemůže být správnost těchto zkoumání zaručena. Každý uživatel má možnost si předmět nabízený v E-shopu před učiněním objednávky prohlédnout v naší prodejně v Doudlebách nad Orlicí, Rudé armády 352,  během otevírací doby prodejny

(po předchozí dohodě i mimo otevírací dobu) . Uživatel si zde může předmět odborně posoudit dle svých zkušeností a znalostí osobně, případně  má možnost si přizvat k prohlídce svého znalce. Provozovatel si vyhrazuje právo neakceptovat názor takto přizvaného znalce a předmět nadále nabízet v E-shopu. Pouze v případě, že provozovatel obdrží písemný znalecký posudek od soudního znalce v daném oboru  s negativním názorem (označující předmět za falzum, padělek, repliku, dobovou kopii atd.) může být předmět vyjmut z E-shopu.  
Provozovatel výslovně upozorňuje uživatele, že v E-shopu nabízí předměty již použité. Tyto předměty mohou být restaurované, poškozené či nefunkční, a proto žádáme uživatele o důkladné prostudování fotografií a popisu předmětu před učiněním objednávky. 
Kupující není povinen převzít a zaplatit předmět koupě, pokud do 14 dnů ode dne učinění objednávky doručí provozovateli E-shopu písemný znalecký posudek od kompetentního soudního znalce označující předmět koupě za falzum, padělek, repliku či  dobovou kopii. Reklamace týkající se ceny, stavu, funkčnosti, pravosti a jakosti předmětu jsou po uhrazení a převzetí předmětu vyloučeny.

 

Závěrečné ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na
www.antikpj.cz v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad souhlasí s veškerými ustanoveními obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně případných expedičních a dopravních nákladů) , nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Kupující je odeslanou objednávkou ( návrhem kupní smlouvy )  po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Prodávající a kupující se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že neni-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
Pro vztahy neupravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách platí ustanovení platných právních předpisů ČR.
 
K rozhodnutí veškerých případných sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky, a to dle právního řádu České republiky s čím uživatel výslovně souhlasí.

 

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Máte dotaz? Zavolejte nám +420 603 487 085 E-mail: info@antikpj.cz

Máte vybráno 0 předmětů. Za 0. [Dokončit objednávku]
vykupobrazu.eu